THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG


Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao độn ...

Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động 6 tháng đầu năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo lao động việc làm năm 2016

Báo cáo lao động việc làm năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động năm 201 ...

 Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động năm 2016 trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.Kế hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2015-2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định sô 111/QĐ-UBND, ngày 19/10/2011, về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020. Để triển khai quy hoạch có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực đã qua đào tạo, phục vụ cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu kinh tế và sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong những năm tới. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum xây dựng xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020, với các nội dung như sau: