THEO GƯƠNG BÁC


-HOC-TAP-CHUYEN-DE-NAM-2019-“Xay-dung-y-thuc-ton-trong-Nhan-dan-phat-huy-dan-chu-cham-lo-doi-song-Nhan-dan-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh-

* HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019: “Xây dựng ý thứ ...

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Giao-duc-dao-duc-cach-mang-cho-can-bo-dang-vien

Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng v ...

Đầu năm 1927, những bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản thành cuốn sách với tên Đường kách mệnh.


Nhin-lai-1-nam-thuc-hien-Chi-thi-05-cua-Bo-Chinh-tri

Nhìn lại 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Ch ...

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay sau khi có Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện.


Chu-tich-Ho-Chi-Minh-va-cau-chuyen-ky-cuong-phep-nuoc-

Chủ tịch Hồ Chí Minh và câu chuyện kỷ cương, ...

Là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật, nên ngay sau khi giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ cương phép nước. Bản thân Người luôn gương mẫu thực hiện, từ sinh hoạt hàng ngày đến việc chấp hành điều lệ, nghị quyết. Nhờ vậy, đã tạo dựng được đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới cơ sở, hết lòng vì sự nghiệp chung, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.


Quan-triet-Nghi-quyet-04-NQ-TW-va-noi-dung-ve-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh-hoan-thanh-truoc-ngay-31-12

Quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TW và nội dung về ...

Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch 23-KH/TU về việc học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Day-manh-viec-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đ ...

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngày 04/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2740/UBND-KGVX yêu cầu:


Hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-Chi-thi-so-05-CT-TW-cua-Bo-Chinh-tri-khoa-XII-ve-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh

Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT ...

Chiều ngày 31/10/2016, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05),  Kế hoạch số 03-KH/TW về việc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 và dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị.