LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG

LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG: Thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 2.

STT

Tên thủ tục hành chính: 07 thủ tục.

01

Cấp Giấy phép xây dựng mới (đối với công trình không theo tuyến).

02

Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án.

03

Cấp Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình). 

04

Cấp Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp di dời công trình).

05

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

06

Gia hạn Giấy phép xây dựng.

07

Cấp lại Giấy phép xây dựng.