Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

1. Vị trí, chức năng của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (sau đây gọi tắt là KKT), các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là KCN), cụm công nghiệp được giao quản lý (sau đây gọi tắt là CCN) và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong KKT, KCN, CCN.

Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý KKT, KCN, CCN; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý KKT, KCN, CCN.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

3. Cơ cấu tổ chức

3. 1. Lãnh đạo Ban Quản lý: Gồm có Trưởng Ban và không quá 03 (ba) Phó Trưởng Ban;

3.2. Cơ cấu tổ chức tham mưu, tổng hợp và  chuyên môn nghiệp vụ:

a) Văn phòng Ban Quản lý;

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp;

c) Phòng Quản lý đầu tư;

d) Phòng Quản lý doanh nghiệp;

đ) Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường;

e) Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng;

Tùy theo điều kiện thực tế về tình hình phát triển KKT, KCN, CCN Trưởng Ban Quản lý trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại KKT, KCN, CCN; Phòng Quản lý lao động; Phòng Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư của Ban Quản lý sau khi có đủ điều kiện theo quy định tại  khoản 2, Điều 3 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Nội vụ.

3.3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

a) Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y;

b) Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh.

- Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Tải về: File đính kèm.

- Quyết định thành lập các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Tải về: File đính kèm.