CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


-Thong-bao-ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san

* Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá ...

* Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


-Bao-dam-an-toan-trong-qua-trinh-thi-cong-cong-trinh-xay-dung-

* Bảo đảm an toàn trong quá trình thi công cô ...

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 499/BQLKKT-QHXD về đảm bảo quy trình kỹ thuật, ANTT, ATGT, ATLĐ, VSMT trong quá trình thi công Công trình Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y


-Huong-dan-pho-bien-giao-duc-phap-luat-Quy-IV-nam-2018

* Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Qúy ...

Ngày 10/10, Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) đã ban hành hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV/2018


-Ve-mot-so-noi-dung-bao-chi-phan-anh-trong-tuan

* Về một số nội dung báo chí phản ánh trong t ...

Thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3268/UBND-KGVX ngày 04/12/2017 về việc thẩm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm.


-Gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung-tai-CCN-Dak-La

* Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thôn ...

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Thông báo giới giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Liên hiệp HTX nông công nghiệp xanh Kon Tum tại cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà.


-Ke-hoach-huong-ung-Chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2018

* Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế g ...

Nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với cán bộ công nhân viên chức cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các KCN, KKT bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác BVMT.


-Ban-hanh-ke-hoach-ung-dung-CNTT-2019

* Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT 2019

Nhằm thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 2300/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 tập trung vào các nội sung sau:


-Ke-hoach-huong-ung-Ngay-Phap-luat-nam-2018

* Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 2313/KH-UBND, ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018. Nội dung Kế hoạch như sau:


-Phat-hanh-van-ban-ap-dung-chu-ky-so-va-chung-thu-so-

* Phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứn ...

Thực hiện Công văn số 1997/UBND-KGVX ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế thông báo việc phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứng thư số như sau:


-Day-nhanh-viec-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La

* Đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục đầu tư tại ...

Ban quản lý Khu kinh tế vừa có Văn bản số 346/BQLKKT-QHXD về đôn đốc Công ty cổ phần kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng Tây Nguyên thực hiện các thủ tục đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông tươi, ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét tại CCN Đăk La.


-Day-manh-thuc-hien-cuoc-van-dong-“Nguoi-Viet-Nam-uu-tien-dung-hang-Viet-Nam”

* Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việ ...

Thực hiện Công văn số 1827/UBND-HTKT, ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.


-Trien-khai-cac-nhiem-vu-nham-cai-thien-nang-cao-Chi-so-PCI

* Triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện, nân ...

Ngày 06/7, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-BQLKKT về thực hiện Kế hoạch số 1706/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.


-Ket-qua-thuc-hien-Nghi-quyet-04-NQ-TU-trong-6-thang-dau-nam-2018

* Kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU trong ...

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh được phân công giúp đỡ xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.


-Ban-hanh-Quy-che-theo-doi-don-doc-kiem-tra-viec-thuc-hien-cac-nhiem-vu-do-UBND-tinh-Chu-tich-UBND-tinh-giao

* Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tr ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.


-Ban-hanh-ke-hoach-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-nam-2018

* Ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày môi trường ...

Căn cứ văn bản số 738/STNMT-CCBVMT, ngày 10/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:


-Ke-hoach-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2018

* Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng ph ...

Thực hiện Quyết định 310/QĐ-UBND, ngày 29/03/2018 của UBND tỉnh về ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Ngày 24/4, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 với nội dung sau:


-Trien-khai-thuc-hien-Thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2018

* Triển khai thực hiện Tháng hành động về an ...

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 77/KH- BCĐ Ngày 11/4/2018 của Ban chỉ đạo Tổ chức và điều hành tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018.


-Huong-dan-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-Quy-II-2018

* Hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo ...

Căn cứ Văn bản số 349/STP-PBGDPL, ngày 09/4/2018 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II/2018. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý II/2018 tại BQLKKT tỉnh như sau:


-Kim-ngach-xuat-nhap-khau-tai-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-quy-I-dat-49-trieu-USD

* Kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc ...

Trong quý I/2018 giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y đạt gần 49 triệu USD, thu ngân sách đạt gần 48 tỷ đồng.


-Trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-ve-phong-chay-chua-chay-tai-KKT-KCN

* Triển khai thực hiện các biện pháp về phòng ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hanhg văn bản số 130/BQLKKT-QHXD về đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình và CCN Đăk La triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy chữa cháy.