CẢI CÁCH TTHC


Cong-bo-Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-ap-dung-tren-dia-ban-tinh-Kon-Tum

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện ...

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


Tiep-nhan-ho-so-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ t ...

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 309/UBND-NC chỉ đạo về việc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.


Ket-qua-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-nam-2016

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chín ...

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về phê duyệt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016 đối với các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.


Thu-tuong-Chinh-phu-chi-dao-viec-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-cua-doanh-nghiep

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc tiếp nhận, x ...

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9800/VPCP-ĐMDN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.


Phê duyệt kết quả thực hiện công tác CCHC nhà nước năm 2015

Phê duyệt kết quả thực hiện công tác CCHC nhà nước năm 2015


Phúc đáp đơn kiến nghị của Công ty TNHH Hợp Gia

Ngày 22/5/2014, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được đơn khiếu nại của Công ty TNHH Hợp Gia đề ngày 21/5/2014. Nội dung: Công ty TNHH Hợp Gia có nộp hồ sơ đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế đối với dự án Dự án gạch xây không nung 6 lỗ tại KCN Hòa bình. Sau khi kiểm tra hồ sơ Ban quản lý Khu kinh tế có Công văn số 180/BQLKKT-KHTC ngày 14/5/2014 trả lời: Dự án gạch xây không nung 6 lỗ tại KCN Hòa bình của Công ty TNHH Hợp Gia chưa có chủ trương cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, do vậy ban quản lý chưa có cơ sở để giải quyết. Nay đơn yêu cầu BQL khu kinh tế trả lời rõ cơ quan nào có quyền hạn và chủ trương ở đây là gì?


Cải cách TTHC - Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, KKT tỉnh Kon Tum

Cải cách TTHC - Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, KKT tỉnh Kon Tum

Kiến nghị của Công ty TNHH Hợp Gia

Kiến nghị của Công ty TNHH Hợp Gia

UBND-tinh-cong-bo-cac-thu-tuc-hanh-chinh-dang-thuc-hien-nhung-chua-duoc-cong-bo-sua-doi-bo-sung-bai-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-Kon-Tum-

UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính đang ...

Ngày 27/2/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính đang thực hiện nhưng chưa được công bố; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thay thế Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.