BỘ PHẬN MỘT CỬA


Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ban Qu ...

Ngày 30/3/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Toàn văn Quy chế như sau:


Cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc th ...

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.


Quy trình tiếp nhận và trả kết quả

Quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Quyết định số 51/QĐ-BQLKKT ngày 17/2/2016 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Kiên toàn lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum