* MÔI TRƯỜNG: Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án đầu tư kinh doanh thương mại - dịch vụ tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa có Văn bản xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư kinh doanh thương mại - dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải ô tô Quốc Huy, tại địa điểm Lô TM30, khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại và Vận tải ô tô Quốc Huy có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

- Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Ngoài ra, cần nghiêm túc thực hiện các yêu cầu khác như sau:

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất thải nguy hại; các quy định về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện nghiêm chương trình quản lý và quan trắc môi trường như đã nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường; số liệu quan trắc phải cập nhật, lưu giữ tại cơ sở và định kỳ báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngọc Hồi và các cơ quan liên quan;

Tuyệt đối không được sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành;

Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; cung cấp đầy đủ các số liệu, thông tin liên quan khi có yêu cầu;

Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có thay đổi về quy mô, công suất dẫn đến sự thay đổi tác động môi trường, chủ dự án phải có văn bản báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và chỉ được thực hiện khi có văn bản chấp thuận của Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ quan liên quan.

Theo thống kê, tính từ đầu năm 2017 đến nay Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tiếp nhận, thẩm tra và cấp xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho 12 dự án đầu tư vào KCN, CCN, KKT trên địa bàn.

Phòng TNMT