* Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại KCN Hòa Bình

Ngày 07/3, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Thông báo số 15/TB-BQLKKT về giới thiệu vị trí đất cho Công ty Điện lực Kon Tum xây dựng nhà xưởng sữa chữa thiết bị điện – gia công cơ khí Công ty Điện lực Kon Tum và Xây dựng hiện trường huấn luyện đội Hotline Công ty Điện lực Kon Tum.

Theo đó, diện tích giới thiệu xây dựng tại một phần Lô E2, Khu công nghiệp Hòa Bình, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, với tổng diện tích khoảng 2.500 m2.

Thông báo cũng yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành. Đảm bảo năng lực để thực hiện dự án. Hồ sơ thiết kế công trình phải phù hợp với các nội dung qui định của Thông báo này, được cơ quan tư vấn có chức năng lập, tư vấn thẩm tra và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Trước khi đầu tư xây dựng, đưa công trình vào sử dụng phải được các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, phòng chống cháy nổ chứng nhận đủ điều kiện theo quy định.

Thông báo này có thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký. Nếu không đảm bảo tiến độ dự án thì Ban quản lý Khu kinh tế sẽ thu hồi Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư, chấm dứt triển khai dự án và giới thiệu vị trí đất nêu trên cho các Chủ đầu tư khác có nhu cầu. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc triển khai dự án theo tiến độ cụ thể như sau:

+ Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Chủ đầu tư phải nộp hồ sơ thiết kế về Ban quản lý Khu kinh tế để được góp ý, thống nhất.

+ Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục: Hồ sơ về đất đai, thẩm định thiết kế công trình, môi trường, PCCC (đối với trường hợp bắt buộc).

+ Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Chủ đầu tư phải nộp hồ sơ hoàn chỉnh về Ban quản lý Khu kinh tế và khởi công xây dựng công trình.

Văn phòng